Cursusvoorwaarden

Onderstaande geldt voor alle cursussen, workshops, thema-avonden, trainingen, studiedagen, e-learnings en congressen.

Algemene voorwaarden

 • Ergotherapie Nederland behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende cursisten uiterlijk 4 tot 2 weken (afhankelijk van eventuele derde partijen) voor de start van een cursus te annuleren.
 • De rechten op de tijdens of voorafgaand aan de cursus verstrekte schriftelijke of digitale materialen berusten bij Ergotherapie Nederland. Cursisten krijgen een persoonlijk gebruiksrecht dat niet overdraagbaar is. Het is dus niet toegestaan de materialen aan derden in gebruik te geven en/of te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van Ergotherapie Nederland.
 • De inhoud van het cursusmateriaal en het totale cursusprogramma is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en ontwikkeld. Ergotherapie Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren van adviezen of aanbevelingen in het studiemateriaal, het uitgereikte materiaal en/of mondelinge uitleg of adviezen tijdens de uitvoering van de training.
 • Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van Ergotherapie Nederland. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van Ergotherapie Nederland.
 • Indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om een les te verzorgen zal Ergotherapie Nederland vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding. Cursist behoudt wel het recht op een inhaalles, die door Ergotherapie Nederland wordt georganiseerd.
 • Ergotherapie Nederland is nooit aansprakelijk voor welke gevolgschade in welke vorm dan ook.
 • Alle informatie van of over de klant of de cursist die Ergotherapie Nederland verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de cursist of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.
 • Prijzen en andere informatie op de website van Ergotherapie Nederland zijn onder voorbehoud van typefouten.   

Voorwaarden cursist

 • Betaling dient te geschieden binnen 2 weken na ontvangst van de factuur. Deelname is uitsluitend mogelijk als het voor de cursus verschuldigde bedrag uiterlijk 1 week voor de start van de eerste cursusdag op de rekening van Ergotherapie Nederland staat.
 • Vanaf het moment van aanmelden geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen.
 • Bij annulering door de cursist binnen 4 weken voor de start van de cursus, is de cursist altijd 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 • Bij annulering door de cursist binnen 2 weken voor de start van de cursus is het volledige bedrag van de cursus verschuldigd.
 • In geval van aantoonbare overmacht van de cursist (dit ter beoordeling van Ergotherapie Nederland) zal Ergotherapie Nederland zich inspannen om de cursist de training geheel of gedeeltelijk op een ander tijdstip in te laten halen. Hiervoor is dan een bedrag van €50.- administratiekosten verschuldigd. Ergotherapie Nederland is niet verplicht cursusgelden te restitueren wanneer inhalen niet mogelijk blijkt te zijn.
 • Een cursist kan uitsluitend een vervangende cursist aan de cursus laten deelnemen, mits dat uiterlijk 1 week voor de start schriftelijk aan Ergotherapie Nederland (ergoacademie@ergotherapie.nl) is doorgegeven en de goede ontvangst van dit bericht door Ergotherapie Nederland aan de cursist is bevestigd.
 • Wordt een deelnemend lid van Ergotherapie Nederland vervangen door een niet-lid, dan wordt de niet-leden toeslag (aanvullend) gefactureerd.
 • Voor het verkrijgen van een certificaat en accreditatiepunten is de cursist verplicht de gehele cursus aanwezig te zijn en de eventuele (huiswerk) opdrachten volledig uit te voeren.

Cursus-
voorwaarden

 

Onderstaande geldt voor alle cursussen, workshops, thema-avonden, trainingen, studiedagen, e-learnings en congressen.

 

Algemene voorwaarden

 • Ergotherapie Nederland behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname uiterlijk 4 tot 2 weken (afhankelijk van eventuele derde partijen) voor de start van een cursus te annuleren.
 • De rechten op de tijdens of voorafgaand aan de cursus verstrekte schriftelijke of digitale materialen berusten bij Ergotherapie Nederland. Deelnemers krijgen een persoonlijk gebruiksrecht dat niet overdraagbaar is. Het is dus niet toegestaan de materialen aan derden in gebruik te geven en/of te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van Ergotherapie Nederland.
 • De inhoud van het cursusmateriaal en het totale cursusprogramma is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en ontwikkeld. Ergotherapie Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren van adviezen of aanbevelingen in het studiemateriaal, het uitgereikte materiaal en/of mondelinge uitleg of adviezen tijdens de uitvoering van de training.
 • Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van het instituut. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van het instituut.
 • Ergotherapie Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele schade van deelnemers voortvloeiend uit het niet door kunnen gaan van de cursus door overmacht. Denk daarbij aan arbeidsongeschiktheid van de docent en de onmogelijkheid een vervanger te vinden, onbruikbaar zijn van de locatie (niet voldoen aan de gestelde eisen) of niet beschikbaar zijn van de locatie (niet voldoen aan de gestelde eisen)of niet beschikbaar zijn van de locatie of extreme weersomstandigheden of andere vergelijkbare calamiteiten. Ergotherapie Nederland zal zich inspannen om met alle betrokken partijen een alternatief te zoeken.
 • Ergotherapie Nederland is nooit aansprakelijk voor welke gevolgschade in welke vorm dan ook.
 • Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

Voorwaarden cursist

 • Betaling dient te geschieden binnen 2 weken na ontvangst van de factuur. Deelname is uitsluitend mogelijk als het voor de cursus verschuldigde bedrag uiterlijk 1 week voor de start van de eerste cursusdag op de rekening van Ergotherapie Nederland staat.
 • Vanaf het moment van aanmelden geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen.
 • Bij annulering door de cursist binnen 4 weken voor de start van de cursus, is de cursist altijd 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 • Bij annulering door de cursist binnen 2 weken voor de start van de cursus is het volledige bedrag van de cursus verschuldigd.
 • In geval van aantoonbare overmacht van de cursist (dit ter beoordeling van Ergotherapie Nederland) zal Ergotherapie Nederland zich inspannen om de cursist de training geheel of gedeeltelijk op een ander tijdstip in te laten halen. Hiervoor is dan een bedrag van €50.- administratiekosten verschuldigd. Ergotherapie Nederland is niet verplicht cursusgelden te restitueren wanneer inhalen niet mogelijk blijkt te zijn.
 • Een cursist kan uitsluitend een vervangende cursist aan de cursus laten deelnemen, mits dat uiterlijk 1 week voor de start schriftelijk aan Ergotherapie Nederland (ergoacademie@ergotherapie.nl) is doorgegeven en de goede ontvangst van dit bericht door Ergotherapie Nederland aan de cursist is bevestigd.
 • Wordt een deelnemend lid van Ergotherapie Nederland vervangen door een niet-lid, dan wordt de niet-leden toeslag (aanvullend) gefactureerd.
 • Voor het verkrijgen van een certificaat en accreditatiepunten is de cursist verplicht de gehele cursus aanwezig te zijn en de eventuele (huiswerk) opdrachten volledig uit te voeren.

Contact

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Ergotherapie Nederland

 

Scholing

Dit is Ergotherapie

Ergotherapeuten zoeken

Kennisplatform

Over Ergotherapie Nederland

Congressen en bijeenkomsten

 

Contact


Ergotherapie Nederland Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

 

E-mail
en@ergotherapie.nl
 

Telefoonnummer
030 2628356
 

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

 

 

 

 Disclaimer | Privacy statement